Stadgar

Antagna av extra årsmöte 28 maj 2023

§ 1 NAMN

Föreningens namn är Organiserade Autister (OA). Föreningen är en ideell förening av och för autister, det vill säga personer med Aspergers Syndrom och andra former av diagnoser inom autismspektrum.

§ 2 SYFTEN, VERKSAMHET OCH MÅLGRUPP

 • OA är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening, vars syfte är att arbeta för personer med diagnoser inom autismspektrum och tillvarata deras intressen.
 • OA är en rikstäckande förening endast för dem som själva har någon form av diagnos inom autismspektrum för att de skall kunna arbeta oberoende av utomstående.
 • OA verkar för att hjälpa och stötta sina medlemmar att utvecklas var och en utifrån sina styrkor och svagheter.
 • OA verkar för att föra målgruppens egen talan i samhället.
 • OA:s arbete ska bedrivas av och för autister, oberoende av icke autistiska hjälpare såsom anhöriga och professionella.
 • OA arrangerar träffar och aktiviteter för autister.
 • OA skall företräda medlemmarnas intressen i den allmänna debatten, när så är påkallat.
 • OA:s lokalavdelningar verkar i första hand i frågor av lokal art.
 • OA vill verka för ett samarbete med myndigheter, organisationer, nätverk och föreningar för att på bästa sätt tillgodose gruppens och den enskilde individens behov och förbättra dennes förutsättningar i samhället.
 • OA ämnar fungera som ett nätverk för medlemmarna där de kan knyta inbördes kontakter och fungera som mentorer för varandra i den mån det är möjligt.
 • OA vill arbeta för hjälp till självhjälp, ökade möjligheter till träning och lärande, stöd för personers självkänsla och självförtroende samt förståelse och acceptans av personer med sådant annorlundaskap och behov som kan följa av att vara autist.
 • OA vill verka för bästa möjliga förhållanden för autister, så att de i största möjliga utsträckning kan leva ett självständigt och för dem normalt liv i samhället.
 • OA är en del av neurodiversitetsrörelsen och anser att det autistiska funktionssättet inte enbart är funktionsnedsättningar utan även har positiva sidor som kan vara stora tillgångar både för den enskilde och för samhället. Detta är något vi vill tillföra och verka för i diskussioner som berör vår grupp.
 • OA vill öka och tillföra kunskap ur vårt perspektiv på diagnoser inom autismspektrum.

§ 3 SAMARBETE, ANSLUTNING OCH SAMMANSLAGNING

OA kan samverka med andra samarbetsorgan med likartade ändamål. Beslut om sådant samarbete fattas av styrelsen.

3.2. Anslutning eller sammanslagning av OA med annan förening eller organisation beslutas genom bifall vid två på varandra följande riksmöten, hållna med minst två månaders mellanrum, varav det första är ordinarie.

§ 4 MEDLEMSKAP

Medlemskap och rösträtt i föreningen erhålls vid erläggande av medlemsavgift.

Villkor för att medlemskap skall beviljas:

 1. Att personen har fått eller tror sig sannolikt kunna få, en diagnos inom autismspektrum.
 2. Att personen är kapabel att föra sin egen talan utan bistånd från utomstående, i all den medverkan personen i fråga önskar ha i föreningen (via internetkommunikation och/eller möten). Detta för att OA:s arbete ska kunna bedrivas av och för autister, oberoende av icke autistiska hjälpare såsom anhöriga och professionella.

Eventuella undantag från kriterier a) och b) beslutas av styrelsen i varje enskilt fall.

4.2 Person som ej tillhör OA:s målgrupp för medlemskap och ej uppfyller villkoren för medlemskap men stödjer OA:s mål och syften kan ansöka om sympatisörskap i OA. Sympatisörer betalar avgift motsvarande medlemsavgiften och kan få regelbunden information om föreningens verksamhet samt inbjudas till aktiviteter som OA anordnar som inte uttryckligt är förbehållna föreningens målgrupp för medlemskap. Däremot har en sympatisör ej närvaro-, röst- eller yttranderätt vid Årsmöte och är ej heller valbar till förtroendeposter inom föreningen.

4.3 Medlem som brutit mot föreningens stadgar eller grovt motarbetat föreningens intressen får uteslutas ur föreningen av styrelsen om rättelse ej sker efter skriftlig varning. Beslut om uteslutning kan överklagas till årsmötet inom en månad från det att medlemmen tagit del av beslutet.

§ 5 DISTRIKTS- OCH LOKALFÖRENINGAR

Medlemmar i OA kan bilda distriktsföreningar för regional verksamhet. Distriktsföre-nings upptagningsområde och stadgar godkänns av riksföreningens årsmöte.

5.2 Medlem i OA blir automatiskt medlem i både riks- och distriktsföreningen i sin region. Ny medlem inom område där distriktsförening ännu inte har startats blir medlem direkt i OA:s riksförening.

5.3 Startas ny distriktsförening blir alla befintliga medlemmar i distriktets upptag-ningsområde eller på den orten, medlemmar i den nya distriktsföreningen.

§ 6 NÄRVARORÄTT

Medlem har närvaro- och yttranderätt på medlemsmöten.

Andra personer, inklusive personlig assistent vid fysisk funktionsnedsättning, har närvaro och/eller yttranderätt efter särskilt beslut av styrelsen.

§ 7 ARBETSGRUPPER

För att kunna utveckla särskilda områden kan Årsmötet eller styrelsen tillsätta arbetsgrupper med ett tidsbegränsat uppdrag.

§ 8 ÅRSMÖTET

Riksföreningens högsta beslutande organ är Årsmötet. Ordinarie Årsmöte hålls en gång årligen, på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Årsmöte skall utlysas av styrelsen minst tre veckor i förväg genom kallelse till samtliga medlemmar.

8.2 Om 1/4 av medlemmarna skriftligen så begär skall styrelsen kalla till allmänt möte.

8.3 Var och en som är medlem sedan minst tre veckor innan årsmöte eller allmänt möte äger närvaro-, yttrande-och rösträtt vid dessa, samt motionsrätt till årsmötet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst, dock ej vid personval då lottning tillgripes.

8.4 Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse samt från valberedningen erhållna dokument tillställs medlemmarna senast två veckor innan årsmötet.

§ 9 ÄRENDEN VID ORDINARIE ÅRSMÖTE

Vid ordinarie Årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Val av sekreterare för mötet.
4. Val av två justerare, tillika rösträknare.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Upprättande och justering av röstlängd.
7. Fråga om mötet blivit behörigt utlyst.
8. Föredragning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning.
9. Föredragning av revisionsberättelse.
10. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. Fastställande av medlemsavgift till riksföreningen för nästkommande år.
13. Fastställande av budget.
14. Val av riksföreningens styrelseordförande och vice ordförande.
15. Val av övriga styrelseledamöter.
16. Val av styrelsesuppleanter och fastställande av ordning för inträde i styrelsen.
17. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
18. Val av valberedning.
19. Behandling av styrelsens framlagda förslag.
20. Behandling av inkomna motioner.
21. Övriga frågor.
22. Mötets avslutande.

§ 10 EXTRA ÅRSMÖTE

Extra årsmöte skall hållas när föreningens styrelse finner det erforderligt eller inom 30 dagar från det revisorerna eller minst en tredjedel av antalet medlemmar/distrikt påkallar sådant möte.

Skriftlig kallelse till extra årsmöte skall utsändas senast minst tre veckor före mötet och innehålla uppgift om vilka ärenden som skall behandlas. Extra årsmöte kan endast besluta i ärenden som angivits i kallelsen.

§ 11 RÖSTRÄTT

Rösträtt utövas av OA:s medlemmar som erlagt årsavgift inom avtalad tid. Samtliga medlemmar äger närvaro-och yttranderätt vid årsmöte. Besluten fattas med enkel majoritet och genom öppen omröstning.

11.2 Den medlem som inte har möjlighet att delta i möten kan rösta via ombud. Detta uppdrag tillfaller styrelsen.

Den underskrivna fullmakten ska vara styrelsen tillhanda senast 3 dagar före årsmötet och då endast gälla frågor som finns på dagordningen för mötet.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val, då lotten avgör. I övrigt har sittande ordförande utslagsröst. Ledamot av föreningens styrelse eller suppleant äger inte rösta ifråga om beviljande av ansvarsfrihet eller vid val av revisorer och revisorssuppleanter.

Till Årsmötet skall ordinarie revisorer och representanter för valberedningen kallas.

§ 12 STYRELSENS UPPGIFTER

Föreningens styrelse ansvarar för föreningens löpande verksamhet och skall taga initiativ till sådana åtgärder som främjar föreningens syften. Styrelsen har att tillse att föreningens bokföring och medelsförvaltning är ordnade på ett betryggande sätt.

Det åligger styrelsen att verkställa av årsmötet fattade beslut samt hålla medlemmar-na/distrikten underrättade om sin verksamhet. Styrelsen fastställer dagar för sina möten och delger detta till medlemmarna/distrikten.

§ 13 RIKSSTYRELSENS SAMMANSÄTTNING

Föreningens styrelse skall bestå av lägst sju och högst nio ordinarie ledamöter och två suppleanter. Endast medlemmar är valbara till styrelsen. Styrelsens ordförande och vice ordförande utses på ordinarie årsmöte för tiden intill nästa ordinarie årsmöte. Styrelsens övriga ledamöter utses för en tid av två år, varvid vid varje ordinarie Årsmöte halva antalet styrelseledamöter och halva antalet suppleanter väljs för tiden intill det Årsmöte som inträffar andra året efter valåret. Styrelsen utser sekreterare och kassör inom sig.

I den händelse att en styrelseledamot avgår under pågående mandatperiod kan styrelsen förordna att en suppleant tar den avgångnes plats som ledamot fram till nästa ordinarie årsmöte. I den händelse att styrelsens ordförande avgår tar vice ordförande över posten som ordförande fram till nästa ordinarie årsmöte. Vakanser kan även tillsättas vid ett extra årsmöte.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande eller när minst tre av ledamöterna så påfordrar. Inom styrelsen har varje ledamot en röst. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör. Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande.

Vid styrelsemöte skall föras protokoll, som till riktigheten skall bestyrkas av ordföranden eller en vid mötet vald justerare.

§ 14 STYRELSENS BEHÖRIGHET OCH FIRMATECKNARE

Styrelsen handlar å föreningens vägnar gentemot tredje man och företräder föreningen, inför myndigheter. Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var och en för sig, eller dem som föreningens styrelse utser därtill.

§ 15 MEDLEMSAVGIFT

Ordinarie Årsmöte fastställer medlemsavgift för det kalenderår som följer närmast på det år under vilket Årsmötet hålles.

§ 16 FÖRENINGENS RÄKENSKAPER OCH STYRELSENS ÅRSREDOVISNING

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår. Föreningens räkenskaper avslutas för varje verksamhetsår. Styrelsen skall före den 28 februari närmast efter verksamhetsårets utgång till revisorerna överlämna årsredovisning med verksamhets-berättelse, resultaträkning och balansräkning.

§ 17 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på ordinarie årsmöte för tiden intill nästa ordinarie Årsmöte revisorer och suppleanter för dem. Revisorerna skall beredas tillfälle att fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att årligen, senast den 30 mars, till föreningens styrelse överlämna revisionsberättelse att framläggas på ordinarie årsmöte.

§ 18 ÄNDRING AV STADGAR

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar väckes antingen genom motion eller genom förslag av styrelsen och tas in i kallelsen till Årsmötet. Beslutet skall fattas vid två på varandra följande Årsmöten, hållna med minst två månaders mellanrum, varav ett ska vara ordinarie.

För ändring av § 19 fordras dock däri angiven beslutsordning.

§ 19 FÖRENINGENS UPPLÖSNING

Föreningen kan upplösas endast sedan beslut fattats härom vid två på varandra följande Årsmöten, hållna med minst två månaders mellanrum, varav det första är ordinarie. För att beslutet skall bli gällande fordras vid vartdera mötet minst två tredjedels majoritet av de röstande. Eventuella kvarblivna medel – monetära eller andra – efter föreningens upplösning skall disponeras enligt föreningens syfte.

Nyheter

Digital utbildning “Vad vill du berätta?”

Välkommen på Utbildningen "Vad vill du berätta?" söndagen den 30 juni klockan 14:00 på Zoom. Utbildningen är för våra autistiska medlemmar som vill berätta om sitt liv som autist. Kursledare är Svante Norr och Anders Falk. Anmälan sker till...

Bli medlem

För att bli medlem eller sympatisör fyller du i formuläret på den här sidan.