Historik

20 november 2006 bildades föreningen Organiserade Autister (OA) av fem personer som träffades genom Föreningen Autism i Härnösand. Dess främsta verksamhet har från början blivit gemensamma nöjesaktiviteter. Den 27 januari 2007 antog OA sina första stadgar och man enades om att formulera sin övergripande inställning i de frågor man vill påverka.

22 februari 2007 berättade grundaren Johannes Sandquist om den nya föreningen på diskussionsforumet Aspergerforum, och Anders Pemer, som just hade gått med på forumet och var sugen på att försöka få igång träffverksamhet i Stockholmstrakten, nappade snabbt och drog igång en stockholmsavdelning, som kom igång med träffverksamhet under våren och bildades formellt och valde en styrelse den 16 juni 2007.

25 Augusti 2007 hölls ett möte i Härnösand där sju OA-medlemmar från hela landet drog upp riktlinjer för att grunda en formell riksorganisation i juli 2008. Dessutom beslutades att en e-postlista skulle upprättas så att OA:s medlemmar från olika orter kan hålla kontakt med varandra för vidare planering. (Den ersattes senare med vårt diskussionsforum.)

2 augusti 2008 arrangerade OA Sthlm det historiska mötet då OA:s riksorganisation bildades formellt hemma hos vår medlem Inger utanför Vagnhärad. På det konstituerande mötet drog vi igång den nya riksorganisationen, antog det nya namnet Organiserade Aspergare, och valde en interimsstyrelse fram till första ordinarie årsmöte som sedan hölls i januari 2009.

Under hösten-vintern 2009-10 kom flera arbetsgrupper och en ny lokalavdelning igång. Vid medlemsmöte i Tullinge togs initiativet till vår Rättssäkerhetsgrupp, som tillsattes formellt av styrelsen kort efter. Vid årsmötet i januari tillsattes och föreslogs en rad ytterligare arbetsgrupper som nu har påbörjat sitt arbete, bl a en för frågor kring perceptionsproblem, och en mot omyndighetsförklaring och patronisering. Den sistnämnda har börjat med ett öppet brev till landets kommuner om bättre information till alla som har god man om vilka rättigheter man faktiskt själv har gentemot denne. Strax efter årsmötet, den 28 januari 2010, startades OA Skåne till namnet, men har misslyckats skändligen att komma igång i egentlig mening.

17-20 juni 2010 samlades flera av OA:s styrelseledamöter från hela landet och medlemmar från framför allt stockholm/uppsala-regionen i samband med Autistic Pride Day, som därmed uppmärksammades officiellt i Sverige för första gången. Fredagen den 18 juni delade våra “aktivister” ut flygblad med information om dagens betydelse vid Kungliga Biblioteket i Stockholm, och lördagen den 19:e hölls en uppskattad medlemsträff. OA har med åren etablerat hela veckan före midsommar och midsommarveckan fram till den 18:e som en egen aspie-tradition, där vi uppmärksammar Autistic Pride Day den 18 juni och arrangerar aktiviteter tio dagar i rad.

Hösten 2010 när den svenska filmen “I rymden finns inga känslor” kom på bio, fick OA tillsammans med de andra intresseorganisationerna ett bra samarbete med SF och kunde bjuda in medlemmar till en gemensam specialvisning av filmen följd av ett samtal med dess upphovsmän. Till filmens utgivning på DVD tog OA:s Anders Pemer upp idén om en intervjufilm med några verkliga aspergare bland DVD:ns extramaterial, något som blev verklighet och Anders själv och två OA-medlemmar till blev tre av fem medverkande i denna film, som fick titeln Långt ifrån lagom. (DVD:n kom ut i januari 2011.)

I november 2010 hade OA en träff med Svenny Kopp, som doktorerat på sitt arbete om flickor och kvinnor med autismspektrumtillstånd och ADHD. Ett mycket trevligt möte, där båda parter fick lära sig mycket av att träffa varandra för första gången. Sådana träffar ser OA fram emot att hålla med fler företrädare för den medicinska sidan!

Under 2011-2012 fick vi kontakt och påbörjade ett spännande samarbete med Karolinska Institutets neuropsykiatriska kompetenscentrum, KIND, och dess föreståndare Sven Bölte. Sedan 2014 är vi med som medarrangörer av den stora konferensen “Fokus på Autism”

I mars 2011 lämnade OA in sitt första remissyttrande till utredningen om “Friskare tänder till rimliga kostnader”. Vi och vårt yttrande nämndes och kommenterades specifikt när lagrådsremissen kom i juni, och verkar ha bidragit starkt till att man backade från sin tänkta förändring när sedan lagpropositionen kom.

I juni 2011 var det dags att utveckla traditionerna kring Autistic Pride Day ett år till, med Gröna Lunds-besök, skojfrisk expedition upp på Aspberget i Norsborg (med samling i Aspudden), filmkväll med filmen Mary and Max med mera – och på själva bemärkelsedagen hade OA ett mycket givande möte med psykiatern Andreas Fries, som skrivit utmärkta debattartiklar i Läkartidningen.

Under mars 2012 tillkom OA Jönköping. I anslutning till årsmötet den 24:e i samma månad fick de närvarande medlemmarna ett trevligt möte med professor Sven Bölte vid Karolinska Institutets kompetenscentrum för utvecklings-relaterade funktionsstörningar, KIND, och fick höra om mycket spännande på gång i det samarbete OA och KIND har inlett.

Sent på hösten 2012 blev det premiär för föreläsningar hos, och i samarbete med, KIND, då Pier Jarsmaa från Linköpings Universitet kom och föreläste om sin forskning kring ämnet neurodiversitet. I maj 2013 kom Sebastian Dern med erfarenheter från de tyska neurodiversitetsföreningarna Aaspire och AFK och föreläste om hur det har gått till i Tyskland att starta forskningssamarbete mellan autister själva och forskarvärlden. Hösten 2013 ska OA börja ta fram förslag på liknande forskningsidéer att dra igång här i Sverige, att kunna driva tillsammans med KIND.

Vintern 2013 yttrade sig OA över Transportstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifterna om hälsokrav för behörighet till lokförare. 27 februari 2013 bildades OA Örebro, och vid årsmötet den 23 mars bildades OA alarna.

I april 2014 var OA medarrangör av konferensen Fokus på autism, och höll ett mycket uppskattat eget seminarium där om neurodiversitet. Veckan efter konferensen blev OA-projektet Autistiskt Initiativ beviljat anslag från Allmänna Arvsfonden.

Under 2014-15 har OA Örebro arbetat med detta projekt, och blivit den första OA-avdelningen med egna lokaler. 2015 passerade OA också äntligen siffran 200 betalande medlemmar.

Sedan hösten 2016 har OA varit medlem i nätverket European Autistic Network (EAN). Det är sju olika länder med 10 ledamöter i Europa och syftet är att diskutera bildandet av en europeisk organisation som drivs av autister. OA representeras utav Svante Norr.

Organisationens syfte är att främja autistiska människors lika rättigheter, välfärd och delaktighet i Europa. Organisationen skall stödja och stärka grupper och organisationer där autistiska människor är beslutsfattande och uttrycker sin kollektiva mening. Organisationen skall underlätta autistiska människors delaktighet i påverkansarbete inom politik och forskning, i utbildning av beslutsfattare och i drivande av kampanjer. Vi hoppas kunna skapa en miljö som skall göra det möjligt för oss att samarbeta i projekt kring våra gemensamma mål och att främja utbytet av information och idéer mellan autistiska människor över gränser. På detta sätt kommer organisationen att utveckla förståelsen av autistiska människors behov i Europas länder och regioner.

2014-2017 bedrev vi i Örebro med stöd från Arvsfonden ett arbetsmarknadsprojekt kallat Autistiskt Initiativ. Där fick både arbetsgivare och arbetssökande aspergare möjligheter att nätverka, och lära sig hur bägge sidor kan berikas genom bättre förståelse.

Under 2017-2018 har våra distriktsavdelningar börjat formaliseras som lokala föreningar med egna stadgar och styrelser. Det rör sig om avdelningarna i Örebro, Västernorrland och Stockholm så här långt. I övrigt finns det avdelningar startade i Dalarna, Västra Götaland och Södermanland. Vi bedriver tillsammans olika former av verksamhet.

Under hösten 2018 har KIND haft en högskoleutbildning som heter “Ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – förstå, bemöta och samarbeta”. Där har Anders Falk hållit en föreläsning för kursen, där han berättat om vår verksamhet och vad vi gör samt presenterat vår ideologi neurodiversitet. Det blev många frågor, främst om bemötande av autister. Deltagarna i kursen var personer som arbetar med bland annat autister, allt från enhetschefer till boendestödjare.

29-30 oktober 2018 deltog Anders Pemer och Niklas Johansson sedvanligt på NPF skoldagarna. Där de träffade allt i från spelcialpedagoger till skolpsykologer. De var ca 1000 deltagare som var i Aula medica.

Under 2019 blev vår vice ordförande Kim Talman intervjuad i Tidningen Specialpedagogik i reportaget “Begrepp i tiden” där han berättar om neurodiversitet.

10-12 april 2019 var vi återigen medarrangörer för “Fokus på autism” på Karolinska institutet. Den 11 april föreläste Svante Norr om vårt internationella samarbete på konferensen.

6 oktober 2019 blev OA en av åtta ursprungliga medlemsorganisationer i den Europeiska paraplyorganisationen för autistledda organisationer EUCAP då den bildades.

Under 2020 hade Café OA premiär, en digital tematräff varje fredagskväll på Zoom. Det är öppet för autister i hela landet och det är fritt att komma och gå som man vill. Med eller utan kamera eller mikron om man så vill. Många återkommer och lyssnar på intressanta samtal som POD. Det blev en riktig succé.

Eftersom konceptet var lyckat, har det startats upp fler typer av regelbundna Zoomträffar i OA:s regi. Fler caféer på regional nivå planerades och först ut var OA Västernorrland, som hade premiär den 16 januari 2021, men smygpremiär redan i december genom att bjuda sina medlemmar på ett digitalt julbord och digitalt nyårsfirande.

18 juni 2021 arrangerade OA med anledning av Autisternas Dag, ett stort event på Zoom, en heldag med två föreläsningar, en Live stream, pyssel med Lotta, Wille och Sussie lagade mat på Zoom och sedan en exotisk fruktsallad. Innan vårt populära fredagscafé blev det Karaoke på Zoom. Vårt mest omfattande firande av Autisternas Dag hittills.

Juni-juli 2021 fortsatte karaoke några gånger och det var mycket uppskattat. Tyvärr är det si och så med tekniken, så vi pausade tills vi hittar en lösning för de tekniska problemen.

Juli 2021 När karaoken pausade tog “Skaparglädje med Sussi och Lotta” över, en träff för all form av skapande, men intresset för teckning har tagit över.

Juli 2021 till och med april 2023 Det har hänt mycket i riksföreningen och i distrikkten. Så mycket att vi inte hunnit med att uppdatera historiken, men den kommer fyllas på.

28 maj 2023 Föreningen hade ett extra årsmöte då föreningen klubbade igenom en ändring av namn från Organiserade Aspergare till Organiserade Autister och samtidigt tog vi i bruk vår nya logotyp. Anledningen till ändringen är att diagnosen Aspergers syndrom inte ställs längre.

Nyheter

Autister informerar: När omsorg blir förtryck i Umeå

Föreläsning i Umeå med Johannes Sandqvist "När omsorg blir förtryck" lördagen den 16 december kl. 13:00. Det är öppet för alla. Efter föreläsningen bjuder vi på julfika med pepparkaka och julmust.  Anders Falk, verksamhetsansvarig i riksföreningen...

Bli medlem

För att bli medlem eller sympatisör fyller du i formuläret på den här sidan.